ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на всички услуги, предлагани от Сайтмар ЕООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите Общи условия осведомяват потребителите за правата и задълженията им при използване на информацията и услугите в уеб сайта sitemar.net. Всеки потребител е обвързан с правилата на настоящите Общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

2. Сайтът sitemar.net е собственост на Сайтмар ЕООД и има за цел да представи услугите, които се предлагат от фирмата.

3. Седалището и адресът на управление са: гр. София, ж.к. Дружба 1, бл.155, ет.1, каб.3

4. Данни за кореспонденция: GSM 0898550769 и office@sitemar.net

5. Данни за вписване в Търговския регистър: ЕИК 206097218

Ползвателят/клиентът, наричан за краткост „Потребител”, получил достъп до уеб сайт с адрес http://sitemar.net/, наричан по-нататък „Сайт“, и до информацията и услугите в него, които предлага Сайтмар ЕООД, наричан „Доставчик“, изрично се съгласява и приема Общите условия за ползване, които може да се актуализират без предизвестие по всяко време. Потребителят се ангажира да проверява регулярно за промени по Условията за ползване.

Потребителят, използващ този Сайт, се задължава да спазва Общите условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство. При несъгласие, Потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на сайта.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
При интерес за ползване на услугите, предлагани от Доставчика, се предоставя индивидуална писмена оферта по електронна поща. За да приеме офертата, клиентът трябва да я подпише и добави дата, а след това да върне сканирано копие по електронна поща.

Действието за осъществяване на поръчка за услуга, предлагана от Доставчика и потвърдена по електронна поща, се счита за приемане на тези Условия, които са свободно достъпни на sitemar.net.

Потребителят има право да използва този сайт, както и информацията и материалите, съдържащи се в него, само за позволени от закона цели, без да накърнява правата и да ограничава достъпа до сайта на трета страна.

Ползването на сайта е по инициатива, желание и за сметка на Потребителя, при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляря на авторското право – Сайтмар ЕООД или трета страна.

Потребителят има право да разглежда, копира и отпечатва материали от този Сайт единствено за лична употреба с цел да се информира за услугите, предлагани от Доставчика, и/или да възлага поръчки или иска оферти относно услугите в сайта. Bceĸи e cвoбoдeн дa cпoдeля мaтepиaлите c вpъзĸa/линĸ ĸъм техния пъpвoизтoчниĸ (ĸoнĸpeтнaтa url cтpaницa нa Сайтa) кaтo зaпaзвa вcяĸa вpъзĸa/линĸ в тях, с поcoчвaнe нa aвтopa, бeз мoдифиĸaции и нeĸoмepcиaлнo.

За стартиране на процеса по възлагане на проект на Сайтмар ЕООД попълнете формата за запитване за оферта на sitemar.net или изпратете номер на телефон и удобен час за първоначална безплатна консултация и уточняване параметрите на заданието.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА
При интерес за ползване на услугите, предлагани от Доставчика, се предоставя индивидуална писмена оферта по електронна поща. За да приеме офертата, клиентът трябва да я подпише и добави дата, а след това да върне сканирано копие по електронна поща.
Поръчки за услуги, предлагани от Доставчика и потвърдени по електронна поща, се считат за приемане на тези Условия, които са свободно достъпни на sitemar.net.

ДЕПОЗИТ
При одобрение на офертата, на клиента се изпраща проформа фактура с данните на банковата сметка за 50% авансовото плащане.

ПРОЦЕС НА РАБОТА
Процесът на работа започва с проучване, генериране на информация и представяне на идеи за одобрение на различните етапи от изпълнението.
Времето за изпълнение на проекта трябва да се счита за ориентировъчно. За стартиране на проекта са счита датата на плащане на 50% депозит от сумата на приетата оферта.
Всички услуги изискват авансово плащане в размер на минимум 50% от сумата на офертата преди започване на проекта. Останалите 50% от офертата ще бъдат дължими след завършването му и преди получаването на крайните файлове и достъп до всички акаунти. Ако по време на проекта бъдат поискани допълнителни услуги, ще бъде предоставена нова оферта, като отново се изисква заплащане на 50% от сумата предварително.
Допълнителните такси от подизпълнители или онлайн библиотеки с бази данни за изображения, лицензи за шрифтове, хостинг, домейн, кодиране и др., трябва да бъдат платени отделно по време на процеса на проектиране. Плащането може да се извърши директно от клиента на Доставчика на тези услуги или продукти.
Ако са изработени няколко дизайна, а един е избран от клиента, само това решение ще бъде предоставено като изпълнение на договора. Всички останали проекти остават собственост на Сайтмар ЕООД.
Клиентът се съгласява, че промените, които иска да се извършат след предаване на окончателния резултат, се таксуват отделно.
Доставчикът не носи отговорност за промени, направени от други лица след предаването на проекта.

ЗАПЛАЩАНЕ
Когато крайният продукт е готов, се изпраща фактура за окончателното плащане. След като сумата е преведена, се предоставят генерираните акаунти и пароли и се изпращат всички файлове в договорените размери и формати, организирани в папки за лесна употреба.

АВТОРСКИ ПРАВА

На клиента се предоставят само файловете и форматите, описани в офертата, без работните файлове. Авторското право върху окончателния дизайн, включително текст, картини, идеи, графики и илюстрации, се запазва от клиента.
Ако клиентът предостави текст, изображения или други данни за включване в проекта, той декларира, че притежава съответните авторски права и/или търговска марка.

Всеки софтуер, код, плъгин или друг материал от трети лица, използван в уеб или друг проект, става собственост на клиента след последната финансова операция, а всички лицензионни такси или такси за ъпдейти са негова отговорност.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Клиентът се съгласява Доставчикът да постави връзки за контакт върху електронни или печатни материали, реклами и/или връзка към Сайта. Това обикновено е под формата на малко лого или кратък текст. Клиентът също така се съгласява Доставчикът да показва завършените проекти в портфолиото на Сайта си и в публичните си профили.

АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА

Анулиране може да бъде направено първо по телефона, след което е необходимо официално уведомяване в писмен вид по електронна поща. Клиентът ще получи фактура само за извършената работа, надхвърляща платения депозит. Остатъкът от дължимата сума трябва да бъде изплатен до 14 календарни дни. Ако работата не надвишава сумата на депозита, разликата може да се възстанови само ако отмяната е направена 7 календарни дни след подписване на договора. В противен случай депозитът не се възстановява.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Не се поема отговорност за бъдеща неефективност или евентуални загуби, като Потребителят/клиентът се съгласява да не държи Доставчика отговорен за такива щети. Всяка претенция ще бъде ограничена до съответните такси, платени от клиента към Доставчика на услугите.
При никакви обстоятелства Доставчикът или трети лица, участващи в изпълнението на поръчката, няма да носят отговорност за каквито и да било щети (в това число, но не ограничени до: преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация, прекъсване на дейността и др.), причинени по какъвто и да е начин, свързани с или произтекли от използването на Сайта, невъзможността да бъде използван или недостъпността му (включително технически проблеми) или на други сайтове, към които sitemar.net препраща, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването на определени действия въз основа на публикуваната информация, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от вида на основанието и без значение от липсата на предупреждение за възможността за възникване на такива вреди.

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Информацията, предоставена от Потребителите във връзка с услугите, се използва единствено за предлаганите услуги.
Личните данни се обработват в съответствие със закона и по прозрачен начин с цел:

  • да се спазят поетите задължения, когато предоставяме услуги;
  • комуникация между двете страни за реализация на предлаганите дейности;
  • легитимно осъществяване на дейността ни в полза на Потребителите;
  • с други законосъобразни цели.

ПРАВО НА ИНФОРМИРАН ИЗБОР

Винаги се предоставя точна информация и се дава право на избор за типа лични данни, които се събират, както и за целите и срока, за които се събират и обработват. Не се използват лични данни за цели, несъвместими с тези принципи и с Политиката за поверителност и защита на личните данни.

ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Предоставя се свободен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване, пренасяне или изтриване на споделените с Доставчика лични данни. За всички данни, за които не е възможно да се предостави автоматичен достъп, може да се свържете допълнително с Доставчика на посочените контакти. 

ПРИЧИНИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Доставчикът използва лични данни, за да може да изпълни поетите задължения към Потребителите. Данните са необходими, за да може да се поддържа комуникация във връзка с предлаганите услуги (напр. комуникация при технически проблем, издаване на фактури и др.). 

Личните данни на Потребителите могат да бъдат ползвани и за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания за определена услуга, при предоставяне на рекламно съдържание, адаптирано спрямо интересите на Потребителите, за статистическа информация за Сайта, защита на информационната сигурност, счетоводни цели във връзка с ползваните услугите и др.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

За защита на личните данни от злоупотреби, Доставчикът прилага строги мерки и протоколи за защита на информацията, която съхранява, и изисква същото ниво на сигурност от партньорите, на които тя се  предоставя, за да се изпълнят поетите задължения.

БИСКВИТКИ

Сайтът използва бисквитки (cookies) с цел подобряване дейността му или за информация, която може да помогне да се предоставят по-точни продукти и услуги. С използването на интернет страницата Потребителят се съгласява с Политиката за бисквитките.

ПРЕПРАТКИ (хипервръзки)
Възможно е в сайта да има хипервръзки към уеб сайтове, източници или рекламодатели, които са собственост на трети страни. Доставчикът не наблюдава тези препратки в Сайта, тъй като те са предоставени само за улеснение на Потребителите.
Използвайки препратките, Потребителите са наясно, че напускат този Сайт. Доставчикът не носи отговорност за достъпа към тези външни сайтове, както и за тяхното съдържание, актуалност, достоверност и полезност на информацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни на или чрез тях. Доставчикът не носи отговорност за политиката относно защитата на личните данни или сигурността на тези сайтове. Ползването им е отговорност единствено на Потребителите, които трябва да предявят претенциите си към администратора на съответния уеб сайт.
Препратки от трети страници към Сайта са допустими, ако са извършени в подходящ контекст. Ако са необходими уточнения за възможността да поставите препратка в друг уеб сайт към страница от този Сайт, свържете се с нас на посочените контакти.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Доставчикът гарантира неприкосновеността на всички лични данни, включително, но не само, името на Потребителя и/или имейл адреса. Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които са били получени, и няма да бъдат предоставяни на трети страни.
Лични или идентификационни данни няма да бъдат използвани с друга цел без изрично писмено съгласие от страна на Потребителя, освен в случаите, предвидени от закона. Доставчикът няма да ползва получената информация за изпращане на нежелани съобщения (спам).

Scroll to Top