Политики за поверителност на СайтМар

Политики за поверителност на СайтМар

Кои сме ние?

Адресът на нашия уебсайт е: 

http://sitemar.net.

СайтМар е с адрес:

гр. София, Дружба 1, бл.155,

тел.: +359898550769;

email: office@sitemar.net.

Какво представлява Политиката за поверителност?

Тази политика за поверителност има за цел да представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на СайтМар:

– Какви лични данни събираме?
– Каква е целта на тяхното събиране?
– За какъв срок ги съхраняваме?
– С кого може да ги споделяме?
– Какви са правата ви относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност СайтМар декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт.

Какво са лични данни?

Всяка информация и/или данни, които могат да идентифицират физическо лице.

Какви лични данни събира СайтМар?

За да предостави ефективен достъп до нашите услуги, СайтМар събира следната информация:

– Име, фамилия и електронна поща при попълване на формата за контакт на нашия уеб сайт sitemar.net;
– Технически данни, които автоматично се изпращат до нас, когато използвате нашия уеб сайт – IP адрес, GPS координати и информация за устройството, от което посещавате уеб сайта.

Какво означава обработка на лични данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и др.

На какво основание СайтМар обработва лични данни?

СайтМар събира личните данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с клиенти договори за услуги – на договорно основание.

СайтМар събира лични данни и след получено ясно, свободно и недвусмислено съгласие от потребителите за целите на обработването – напр. за маркетингови цели и получаване на бюлетини.

За какви цели събираме лични данни?

Получените лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към потребителите:

– За да предоставим достъп до услугите на нашия уеб сайт, като за целта показваме съдържание, което е персонализирано спрямо заложените от вас критерии;
– За да отговорим на вашите запитвания, мнения и препоръки чрез попълнената контактна форма;
– Имаме правен интерес да събираме вашите лични данни, защото без тях не можем да предоставим услугата, към която имате интерес.

По какъв начин обработваме личните данни?

За да предостави услугите си, СайтМар обработва предоставените лични данни относно физическата идентичност по следните начини:

– чрез попълване на формата за контакт на нашия уеб сайт;
– чрез обработка на лични данни от публични регистри, напр. Търговския регистър;
– чрез обработка на лични данни от медии и публичното интернет пространство;
– чрез обработване на информация за вашите посещения на нашия уеб сайт;
– чрез обработка на информация за IP адреси, бисквитки, операционна система и тип браузър.

Колко време съхраняваме и обработваме лични данни преди да ги унищожим?

Срокът е различен според основанието, на което обработване личните данни.

Данните относно име, организация или населено място се използват за събиране на статистически данни. Данните се съхраняват в архива на СайтМар за максимален период от 5 години. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законова основание за продължаване съхранението на личните данни, информацията се унищожава.

На кого можем да предаваме предоставените лични данни?

СайтМар се задължава да не предоставя лични данни без вашето съгласие на трети лица, освен когато е необходимо за изпълнение на поети към вас задължения.

СайтМар има право да разкрива и предава лични данни на трети лица доколкото съществува необходимост за целите на изпълнение на постъпило запитване от потребители. Това и всяко друго предаване е при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните данни.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни отношения е възможно СайтМар да разкрие лични данни на следните лица:

– Доставчици на услуги;
– Партньори, които са свързани с предоставянето на услугите, към които имате интерес;
– По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички тези случаи, лицата на които предоставяме лични данни, са декларирали, че имат адекватно ниво на защита на лични данни.

Какви са вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

– Правото на достъп до личните данни, които СайтМар обработва за Вас и да получите копие от тях;
– Право да искате от СайтМар коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните данни, като изпратите имейл на office@sitemar.net;
– Право да искате блокиране на личните данни или ограничаване на обработката им в определените от закона и Регламента случаи;
– Право да искате заличаване на личните данни от СайтМар;
– Правото да възразите срещу обработването на личните данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме предоставили във всеки изпратен имейл, съдържащ рекламна информация за нашите услуги;
– Правото да оттеглите дадено съгласие личните данни да бъдат обработвани, като изпратите имейл на office@sitemar.net;
– Правото да отправите жалба или молба за защита на правата ви пред Комисията за защита на личните данни в случай на нарушаване на правата ви в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му.

Промени в Политиките за поверителност

За всички извършени промени в тези Политики за поверителност ще ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път на предоставената от вас електронна поща.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на

адрес: гр. София, 

ж.к. Дружба 1, бл.155

Еmail: office@sitemar.net

GSM: 0898550769.

Компетентен орган за защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”, № 2
Телефон: 02 915 3 518
Сайт: www.cpdp.bg

Scroll to Top